გარანტიები

იმისათვის რომ მართო შენი ბიზნესი, შენ გჭირდება გარანტიები კონტრაქტისა და სხვა ფინანსური ვალდებულებების შესასრულებლად. ჩვენი ექსპერტები ახორციელებენ ინდუსტრიისათვის წამყვანი, ინოვაციური ბონდ კონსულტაციის სერვისებს.

Marsh-ის გარანტიების პროგრამით, თქვენ შეგიძლიათ საბანკო გარანტიები ჩაანაცვლოთ უფრო შედარებით იაფი ბონდით და ამით გამოითავისუფლოთ კრედიტის მოცულობიდან თანხა სხვა ბიზნეს საჭიროებებისთვის.

Marsh-ის ამ ინდუსტრიის წამყვანი პოზიციების გასაღებია ჩვენი ქვესაკურსო ანგარიში, რომელიც განსაზღვრავს ქვეკონტრაქტორის ფინანსურ მდგომარეობას და ანიჭებს გადახდისუნარიანობის ქულას, ძირითადი კრიტერიუმების საფუძველზე, რაც მოგცემთ ყოვლისმომცველ ხედვას თქვენი ქვეკონტრაქტორის ფინანსური სიძლიერეებისა და სისუსტეების შესახებ.

ანალიზის პროცესი შედგება შემდეგისაგან:

  • ქვეკონტრაქტორების ფინანსური ანგარიშების შეფასება ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტული სახელმძღვანელო პრინციპების საწინააღმდეგოდ. ანალიზი მოიცავს ფინანსურ ანგარიშგებას, ღია და დახურულ სამუშაო გრაფიკებს და სქოლიოებს ფინანსურ ანგარიშგებაში.
  • ბალანსის ანალიზი, რომელიც ქვეკონტრაქტორის ბალანსს ამოწმებს, დაუსრულებელი წარმოება, რეპორტი მოგებასა და ზარალზე, ბრუნვა და სუფთა ღირებულება, ეს ყველაფერი დარდება კოეფიციენტებთან, რომლებიც ძირითადად ანდერაიტერების მიერ გამოიყენება.
  • ქვეკონტრაქტორის საკრედიტო ისტორია, რაიმე სახის ვალის ან სასამართლო აკრძალვის/გადაწყვეტილების აღმოსაჩენად.
  • Z-შეფასება ყველა ქვეკონტრაქტორისათვის. ეს ქულა ზომავს კომპანიის ფინანსური კრიზისისა და გაკოტრების ალბათობას.

დაზღვევის ამბები