საფინანსო სექტორი

ისეთი პროდუქტები როგორიცაა Banker's Blanket Bond, ფინანსური გარანტიები, ბიზნესის უწყვეტობის დაზღვევა, კიბერ დაზღვევა, სხვადასხვა სახის პასუხისმგებლობები, მნიშვნელოვან ფასეულობას იძენს როგორც ფინანსური სექტორის წარმომადგენელი ორგანიზაციებისთვის, ასევე სხვა მასთან დაკავშირებული კომპანიაებისთვის როგორც ახაი ინვესტიციების მოზიდვის და ხარჯების დაზოგვის მიზნით,ასევე არსებული ბრუნვის შენარჩუნებისათვის.

ჩვენი მოწვეული სპეციალისტები განსაკუთრებული სპეციფიკის მქონე პროდუქტებს გლობალური და ლოკალური ბაზრის კვლევის მიხედვით ამუშავებენ და გადამზღვეველ კომპანიებთან ერთობლივი მუშაობის შედეგად, კლიენტი იღებს მასზე მორგებულ კონკურენტულ პირობებს, რაც პოტენციიური ზარალის დადგომის საფრთხეებს და მისგან გამოწვეულ ხარჯებს მინიმუმამდე ამცირებს.

დაზღვევის ამბები