კიბერ რისკების დაზღვევა

კიბერ რისკების დაზღვევა ბოლო პერიოდის ყველაზე აქტუალური ასადაზღვევო რისკია, როგორც ფინანსური სექტორის-ბანკებისა და სადაზღვევო კომპანიებისთვის, ასევე სახელმწოფო და კერძო კომპანიებისთვის. 

მარშის სპეციალიზირებული გუნდი მართავს და არეგულირებს როგორც კიბერ რისკების დაზღვევის, ასევე გადამზღვეველი კომპანიების მოძიების და რისკების განთავსების საკითხებს. 

დაზღვევის ამბები